نقشه جانمایی چیست؟

 

نقشه جانمایی چیست؟

سازمان ثبت اسناد برای اینکه بتواند موقعیت املاک را مشخص کند و سپس بتواند حدود آن ها را تشخیص دهد. برای هر یک از املاک ثبت شده یک پلاک ثبتی مجزا در نظر گرفته است. و کروکی پلاک های ثبتی و مدارک و اسناد دیگر مربوط به ملک بایگانی شده است. ممکن است ملکی گمشده باشد و یا حدود و دیوار کشی نا مشخصی داشته باشد در نتیجه لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود.

برای مثال ممکن است فردی قصد اخذ سند تک برگ برای ملک خود را داشته باشد اما ملک فاقد دیوارکشی باشد. در نتیجه تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ضروری است. نقشه جانمایی چیست؟ در واقع این نقشه نشان دهنده موقعیت منحصر به فرد پلاک ثبتی ملک بر روی زمین می باشد. تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی را به یک متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری بسپارید. وی پس از اینکه جمع آوری مدارک و اسناد موجود و همچنین ثبتی ملک را انجام داد، آن ها رامورد بررسی قرار می دهد.

در نهایت جانمایی پلاک ثبتی را روی زمین با استفاده از تجهیزات دقیق انجام می دهد. در آخر با استفاده از تجهیزات دقیقی همانند جی پی اس دو فرکانسه پس از برداشت کنج ها، نقشه یو تی ام را ترسیم خواهد کرد. این نقشه قبل ارائه به اداره ثبت برای اخذ سند تک برگ خواهد بود.

منظور از جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی یعنی بررسی و تایید شود. که پلاک ثبتی روی سند متعلق به همان قطعه ای است. که از جانب متقاضی تعریف شده است یا خیر. در واقع در گذشته مرز های ملک به صورت امروزی مشخص نبودند. و همین امر باعث شده که افرادی که سندی قدیمی دارند. به مشکلاتی برای جانمایی ملک بر بخورند. انجام جانمایی پلاک ثبتی از عهده کارشناس رسمی دادگستری که به بانک اطلاعات ثبتی منطقه دسترسی دارد، بر می آید.

جانمایی پلاک ثبتی ملک به معنی تعیین مکان و موقعیت جغرافیایی دقیق ملک بر روی نقشه هوایی می باشد. معمولا سازمان ثبت اسناد با استفاده از این نقشه های هوایی موقعیت دقیق زمین را شناسایی می کند. و اقدام به جانمایی ملک می کند. این کار کمک به تقسیم بندی زمین های بزرگ می کند.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. بعد از بررسی اسناد و مدارک قدیمی و انجام جانمایی پلاک ثبتی در ادامه تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران انجام می شود. در نتیجه اخذ سند تک برگی برای ملک ممکن خواهد بود.

پلاک ثبتی چیست؟

سازمان ثبت اسناد برای شناسایی املاک و اراضی اراضی را تقسیم نموده است. تقسیم بندی املاک از استان آغاز می شود و به واحد های کوچک تر ختم می شود. به هر یک از واحد های کوچک تر بخش می گویند. در ادامه بخش ها به قطعه تقسیم می شود. و برای قطعات اصلی شماره اصلی در نظر گرفته می شود. این قطعات اصلی شامل چندین قطعه فرعی می باشد. و برای هر یک از این قطعات پلاک فرعی در نظر گرفته می شود.

برای شناسایی املاک همچون افراد از مشخصاتی استفاده می شود. پلاک ثبتی اصلی و فرعی برای املاک همانند نام و نام خانوادگی افراد می باشد. برای قطعه مادر شماره پلاک ثبتی اصلی و برای بخض های کوچک تر آن شماره پلاک فرعی صادر می شود. از طریق این شماره می توان استعلام پلاک فرعی و اصلی را نیز انجام داد.

تقسیم بندی باعث می شود تا به طور کامل شناسایی ملک ممکن باشد. برای هر قطعه اصلی شماره پلاک اصلی و برای قطعه فرعی شماره پلاک فرعی تعلق می گیرد. ممکن است حدود اربعه ملک و یا آدرس ملک بر روی زمین نا معلوم شود. در نتیجه برای معلوم نمودن این اطلاعات با دقت بالا انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک قابل انجام است. برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک از اسناد و مدارک ثبتی و قدیمی ملک استفاده می شود. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می تواند جانمایی پلاک ثبتی ملک را با دقت بالا انجام دهد.

چگونگی تعیین پلاک ثبتی ملک

  • از روی پلاک ثبتی املاک مجاور
  • دریافت پلاک ثبتی با مراجعه به سازمان آب
  • مراجعه به شهرداری
  • در صورت تک برگ بودن سند با استفاده از کد ملی

نقشه جانمایی چیست؟

کاربرد جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی به کمک اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی ملک انجام می شود. و کاربرد های بسیاری در امور املاک دارد از جمله این کاربرد ها شامل:

  • تعیین مرز ها و متراژ زمین
  • تعیین موقعیت ملک های قدیمی
  • مشخص نمودن آدرس ملک گمشده
  • اخذ سند تک برگ برای ملک با حدود نا معلوم
  • حل اختلافات ملکی با تهیه تامین دلیل

جانمایی ملک برای تعیین مرز ها

ممکن است به دلایلی از جمله حوادث طبیعی حدود اربعه ملک بر روی زمین نا معلوم شود. در نتیجه اگر اطراف ملک ساخت و سازی انجام نشده باشد که به کمک آن بتوان به حدود ملک پی برد لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. انجام این عملیات به کمک اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی ملک انجام می شود. در نتیجه حدود اربعه ملک معلوم می شود. و در ادامه دیوار کشی ملک انجام می شود. همچنین اخذ سند تک برگ برای ملک نیز ممکن خواهد بود.

جانمایی پلاک ثبتی تعیین آدرس ملک گمشده

ملک گمشده ملکی فاقد آدرس معلوم و مشخص می باشد. در حقیقت ممکن است فردی مالک ملکی قدیمی باشد و تنها یک سند قدیمی از آن در اختیار داشته باشد. بنابراین برای یافتن آدرس ملک لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی لازم است مدارک قدیمی ملک را در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار داد. کارشناس به جهت انجام جانمایی پلاک ثبتی از اسناد و مدارک قدیمی استفاده خواهد کرد. و در نتیجه اسناد ثبتی ملک را استخراج خواهد کرد. در ادامه با جانمایی نقشه ثبتی ملک بر روی زمین حدود ثبتی ملک و آدرس ملک معلوم می شود. سپس نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود. با تهیه این نقشه و ارائه آن به اداره ثبت اسناد اخذ سند تک برگ برای ملک نیز ممکن خواهد بود.

جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی انجام می شود. تا در نتیجه حدود و آدرس دقیق ملک معلوم شود. ممکن است به دلایلی آدرس ملک بر روی زمین نا معلوم باشد. به املاکی که آدرس نا معلومی دارند گمشده می گویند. یافتن آدرس ملک گمشده با جانمایی پلاک ثبتی ملک ممکن می باشد. با توجه به گسترش شهر ها و ساخت و ساز زمین ها که قبلا شهری نبوده اند. ممکن است سندی که حدود اربعه آن عوارض طبیعی بوده است. حالا وسط منطقه مسکونی قرار گرفته باشد. بنابراین برای اینکه بتوان به آدرس ملک رسید. انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری خواهد بود.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. این متخصص بعد از بررسی اسناد و مدارک قدیمی ملک در ادامه نقشه ثبتی از بانک اطلاعات ثبتی استخراج می شود. با جانمایی نقشه ثبتی بر روی نقشه هوایی در نتیجه حدود ملک تعیین می شود. در ادامه نقشه یو تی ام تهیه می شود. با تهیه این نقشه در نتیجه اطلاعات دقیقی از حدود و موقعیت ملک آشکار می شود. همچنین اخذ سند تک برگی با وجود نقشه یو تی ام ممکن خواهد بود.

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است که با استفاده از شماره پلاک ثبتی و اسناد و مدارک موجود و ثبتی ملک انجام می شود. و در نتیجه مشخص می شود. شماره پلاک ثبتی که در سند ملک درج شده است. متعلق به کدام قطعه از زمین است. در صورت نا معلوم بودن حدود اربعه ملک و آدرس ملک در نتیجه انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری خواهد بود.

ممکن است فردی قصد اخذ سند تک برگی را برای ملک خود داشته باشد. اما حدود اراضی نا معلوم باشد. در نتیجه جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام ضرورت دارد. برای انجام این عملیات و تهیه نقشه یو تی ام می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود.

این متخصص ابتدا مدارک و اسناد موجود و ثبتی را جمع آوری می کند. و سپس جانمایی نقشه های ثبتی بر روی زمین انجام می گیرد. در ادامه با مشخص شدن حدود ثبتی بر روی زمین نقشه یو تی ام نیز تهیه می گردد و با مهر و امضای کارشناس معتبر می شود. سپس این نقشه قابل ارائه به اداره ثبت اسناد خواهد بود.

 

تهینقشه جانمایی چیست؟ه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی ملک انجام می شود. تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران که به منظور تعیین مرز ها و حدود اربعه ملک و همچنین تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود. یکی از اموری است که امروزه برای هر ملکی یکی از مدارک مهم است. و نقشه حاصل از جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام است که برای مراجعه به سازمان های دولتی باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری مهر و امضا شود تا دارای اعتبار باشد.

جانمایی ملک یعنی این که جای ملک بر روی زمین مشخص شود. همچنین در این جانمایی ملک مرز های ملک نیز به درستی رعایت شود. در صورتی که مرز های ملک بر روی زمین مشخص نباشد. با استفاده از نقشه های تفکیکی که بر اساس پلاک ثبتی ملک استعلام گرفته می شود. مرز ها و حدود اربعه ملک مشخص شده است. و بعد از آن از طریق عملیات زمینی برداشت مختصات یو تی ام و ترسیم نقشه یو تی ام کار جانمایی ملک انجام می شود.

پس نقشه حاصل از جانمایی ملک همان نقشه یو تی ام است. که با استفاده از تجهیزات نقشه برداری و ترسیم نقشه با توجه به مختصات های برداشت شده انجام می شود. و در صورتی که مرز های ملک مشخص باشد. و آدرس ملک نیز مشخص باشد. تنها از طریق برداشت زمینی و تهیه نقشه یو تی ام کار جانمایی ملک انجام می شود. پس در مورد جانمایی ملک ابتدا باید مشخص شود. مرز ها و آدرس ملک مشخص است یا خیر. که در دو حالت مسیر کاری مشخص شود. که نقشه تفکیکی ابتدا تهیه شود. یا اینکه از طریق عملیات زمینی برداشت مختصات و تهیه نقشه یو تی ام کار جانمایی ملک انجام شود.

جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی دادگستری

در صورتی که شخصی به دلایلی از موقعیت مکانی و آدرس ملک خود با خبر نباشد. و تنها مدرکی که وی از ملک خود دارد. یک سند قدیمی باشد. در این صورت از آنجایی که در اسناد قدیمی فقط به حدود ملک اشاره شده است. پس وی نمی تواند به موقعیت ملک خود پی ببرد. تشخیص موقعیت ملک با عملیات جانمایی پلاک ثبتی امکان پذیر است. و لازم است نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثتبی تهیه شود. نقشه جانمایی چیست این نقشه دقت بالایی دارد. و با تهیه آن موقعیت پلاک ثبتی ملک با مختصات یو تی ام  معلوم می شود.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. این متخصص به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارد. و در نتیجه جانمایی پلاک ثبتی به صورت اصولی انجام می شود.

کارشناس مدارک و اسناد ثبتی ملک را با توجه به شماره پلاک ثبتی جستجو و سپس استخراج خواهد کرد. سپس با استفاده از روش هایی نقشه ثبتی ملک را روی زمین جانمایی خواهد کرد. و به این صورت موقعیت ملک مشخص می شود. در صورتی که حدود ملک توسط افراد دیگر تصاحب نشده باشد. می توان با تهیه نقشه یو تی ام با مراجعه به اداره ثبت اسناد علاوه بر اخذ سند تک برگ حدود ملک را دیوارکشی نمود. کارشناس برای تهیه نقشه یو تی ام از جی پی اس دو یا سه فرکانسه که دقت بالایی دارد، بهره می گیرد. و گوشه های ملک را برداشت خواهد کرد. و در آخر با ترسیم نقشه یو تی ام و مهر و امضای آن قابل ارائه به اداره ثبت خواهد بود.

جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی دادگستری

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما