خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری به این منظور تهیه میشود که موقعیت دقیق ملک و مساحت دقیق ملک مشاعی مشخص شود و علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام از ملک مشاعی باید از ملک مادر نیز نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های زراعی توسط کارشناس رسمی دادگستری که فردی متخصص برای تهیه این نقشه ها به شمار می رود و مهر و امضای وی زیر نقشه یو تی ام ارزش و اعتبار آن را برای ارائه به سازمان ها فراهم خواهد کرد. ممکن است …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی به این جهت انجام میشود تا موقعیت دقیق زمین های تجمعی حاصل شود و همچنین مساحت دقیق زمین تجمیعی به دست می آید که با استفاده از آن اداره ثبت اسناد می تواند برای اراضی تجمیعی سند تک برگ صادر کند و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ دریافت کند و با تهیه نقشه یو تی ام مساحت و موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و این نقشه یو تی ام تهیه شده توسط کارشناس …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک ، را مالک باید برای ساخت و ساز قانونی بایستی تهیه کند. در واقع شهرداری جواز ساخت ملک را صادر می کند و برای صادر کردن آن نقشه یو تی ام ملک را روی نقشه یک دو هزارم در خواست می کند. …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک در استان تهران را ممکن است بسیاری از سازمان ها و ارگان ها برای انجام کار های مربوط به ملک مانند اخذ سند تک برگ یا جواز ساخت و غیره از مالک در خواست کنند. با تهیه نقشه یو تی ام مساحت …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی برای صدور سند تک برگ برای این اراضی جزو مدارک ضروری به شمار می رود. در تعریف اراضی تجمیعی می تواند گفت که این اراضی از تخریب دو یا چند ملک و سپس تلفیق یا تجمیع آن ها به وجود می …

توضیحات بیشتر »