خانه / گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع برای تهیه تایید گواهی پلاک ثبتی باید ابتدا جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس انجام شود و اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود باخبر شود …

توضیحات بیشتر »

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک که شامل ابعاد، مساحت، سابقه ثبتی ملک،عوارض اطراف ملک،گذر ها و غیره میباشد و این گواهی بعد از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی تهیه می گردد و مورد استفاده در اداره ثبت اسناد قرار می گیرد. گواهی تایید موقعیت پلاک …

توضیحات بیشتر »

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری قابل انجام است بطور کلی این گواهی برای این مورد استفاده قرار می گیرد تا موقعیت دقیق و همچنین آدرس ملک مشخص گردد. این گواهی پس از انجام جانمایی پلاک ثبتی تهیه می گردد. کارشناس رسمی داد گستری رشته …

توضیحات بیشتر »