خانه / گواهی تایید موقعیت سند

گواهی تایید موقعیت سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم موقعیت دقیق و آدرس ملک را در منطقه مشخص کنیم و برای تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی مالک باید به کارشناس …

توضیحات بیشتر »