خانه / نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد و این نقشه زمانی در خواست می شود که مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود وجود داشته باشد. برای تهیه این نقشه کارشناس تجهیزات دقیق نقشه برداری بهره می گیرد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق 22 گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی برای اداره ثبت  حتما باید به فردی سپرده شود که بتواند این نقشه را با دقت بالا تهیه نماید و با مهر و امضای خودش بتواند به نقشه تهیه شده اعتبار بدهد و این نقشه به این منظور تهیه می گردد تا بتوان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در مناطق تهران

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در مناطق تهران

تهیه نقشه utm دو خطی برای ثبت و شهرداری در مناطق تهران انجام می گیرد تا در نتیجه مغایرت و یا عدم مغایرت بین ابعاد سند و وضع موجود آشکار شود. برای تهیه این نقشه می توان به فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد تا این نقشه مورد پذیرش …

توضیحات بیشتر »

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت زمانی درخواست می شود که بین ابعاد و مساحت سندی ملک و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک مغایرت مشاهده شود در این صورت برای بررسی و رفع این مغایرت بایستی نقشه دو خطی تهیه شود برای تهیه این نقشه می توان به …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران زمانی در خواست می شود که ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با هم متفاوت باشند و مغایرت داشته باشند و این نقشه را می توان با مراجعه به یک فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه utm دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه utm دو خطی برای جواز ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به طور دقیق انجام می شود در واقع منظور از نقشه های یو تی ام شهرداری نقشه های دوخطی میباشد که در آن طولهای وضع موجود و طول های سند با دو رنگ …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری به منظور تعیین مساحت ملک و همچنین اخذ جواز ساخت و ساز تهیه میشود و نقشه دوخطی به این معنامی باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم …

توضیحات بیشتر »