خانه / استعلام پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی

استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک وقتی بایستی انجام شود که سند رسمی ملک مفقود شده باشد در این صورت برای اخذ دوباره سند رسمی لازم است به اداره ثبت اسناد انجام شود و برای اخذ سند رسمی میبایست مدارک و اطلاعاتی ارائه شود یکی از …

توضیحات بیشتر »

یافتن پلاک ثبتی و تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی

یافتن پلاک ثبتی و تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی

یافتن پلاک ثبتی و تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد در واقع اگر سند ملک ازبین رفته باشد و یا مفقود شده باشد در نتیجه میبایست اقدام به اخذ سند تک برگ برای ملک نمود و برای اخذ سند ملک لازم است مدارکی یه اداره ثبت …

توضیحات بیشتر »

یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی

یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی

یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود و در واقع نحوه پیدا کردن آدرس از پلاک ثبتی (اصلی و فرعی) به این صورت می باشد که پلاک اصلی ملک بر اساس مشخص شدن منطقه ملک و پلاک فرعی که بر اساس تقسیم …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک اصلی و فرعی با توجه به موقعیت ملک به این صورت می باشد که استعلام پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است و با استفاده از این پلاک ثبتی می توان مرزها و حدود اربعه ملک و همچنین موقعیت ملک بر روی زمین …

توضیحات بیشتر »

یافتن پلاک ثبتی بر اساس موقعیت تعیین شده

یافتن پلاک ثبتی بر اساس موقعیت تعیین شده

یافتن پلاک ثبتی بر اساس موقعیت تعیین شده زمانی لازم است انجام شود که سند ملک مفقود و یا از بین رفته باشد. برای هر ملکی داشتن سند رسمی ضرورت دارد و در نتیجه لازم است اقدام به اخذ سند تک برگ نمود و برای اخذ سند تک برگ لازم …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک زمانی لازم است انجام شود که سند ملک مفقود و یا از بین رفته باشد در این صورت بایستی استعلام پلاک ثبتی ملک توسط یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری انجام شود. انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت …

توضیحات بیشتر »

یافتن پلاک اصلی و فرعی بر اساس موقعیت

یافتن پلاک اصلی و فرعی بر اساس موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی

یافتن پلاک اصلی و فرعی بر اساس موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی انجام می شود در واقع نحوه پیدا کردن آدرس از پلاک ثبتی (اصلی و فرعی) به این صورت می باشد که پلاک اصلی ملک بر اساس مشخص شدن منطقه ملک و پلاک فرعی که بر اساس تقسیم بندی …

توضیحات بیشتر »